Werkwijze

Visie

Omdat geen mens hetzelfde is vind ik het belangrijk dat er met grote zorgvuldigheid en aandacht oog is voor de individuele behoeften van u als cliënt. Mijn ervaring is dat contact tussen mensen en de wijze waarop dit wordt vorm gegeven, met name in de vroege kinderjaren, kan leiden tot problemen en klachten in het hedendaagse leven.

Als psychotherapeut leg ik vaak de focus op onderliggende persoonlijkheidsproblematiek, die soms complex en hardnekkig van aard kan zijn. Het vraagt doorzettingsvermogen om te leren begrijpen waar klachten vandaan komen en hoe uw persoonlijkheid hier een rol in speelt. Tijdens de behandeling zult u leren om zelf steeds meer stil te staan bij uw eigen gedachten en gevoelens. Ik zal proberen u te helpen bestaande problematische denkpatronen te veranderen en een nieuwe manier van kijken naar lastige kwesties te ontwikkelen.

Vertrouwen en veiligheid tussen de behandelaar en cliënt wordt als een van de belangrijkste voorwaarden beschouwd om een goede relatie op te bouwen. Dit lijkt vanzelfsprekend, maar voor mensen met persoonlijkheidsproblemen die al zo vaak tegenslagen in relatie tot anderen hebben ervaren, is dat zeker niet het geval. Juist deze ‘therapeutische relatie’ tussen de behandelaar en cliënt is een belangrijk middel om tot verandering te komen. 

Kennismaking/Inventarisatie

Wanneer u zich aanmeldt, kan het zo zijn dat er sprake is van een wachttijd variërend van enkele weken tot enkele maanden. Ook kan het zijn dat we na de intake vanwege uiteenlopende redenen tot de conclusie komen dat u niet bij mij in therapie komt. Omdat ik u in deze gevallen niet onnodig al die tijd wil laten wachten plan ik soms (op relatief korte termijn) vóór de daadwerkelijke intake een kort kennismakingsgesprek (van circa 20 min.). Dit gesprek is geheel vrijblijvend en breng ik niet in rekening.

Intake

Een intakegesprek duurt doorgaans 45-60 minuten. Tijdens deze kennismaking komt aan de orde wat de aard van uw klachten en problemen zijn en wat uw verwachtingen en behoeften zijn. Soms is een tweede intakegesprek nodig om dit goed in kaart te brengen. Na de intakefase wordt besproken van welke (voorlopige) DSM-V diagnose er sprake is en wat de doelen worden van de behandeling. Dan wordt ook gekeken wat voor soort behandeling u mogelijk nodig zal hebben, (kort of lang, hoe intensief?) en volgens welke methode. Dit wordt vastgelegd in een behandelplan.
Voldoet u niet aan een DSM-V classificatie dan kunt u ervoor kiezen om de behandeling zelf te betalen of u kunt terugverwezen worden naar de huisarts, waar u eventueel geholpen kunt worden door de praktijkondersteuner (POH) GGZ.

Behandeling

Psychotherapie kan kort- of langdurend. Kortdurende psychotherapie richt zich vaak op een concrete klacht, bijvoorbeeld een angst of somberheid gerelateerd aan een specifieke gebeurtenis. Bij langdurende (inzichtgevende) psychotherapie ligt de focus vaak op dieperliggende en langer bestaande oorzaken. We onderzoeken het gedrag, uw gevoelens en gedachten. Vaak gaat het om vastzittende (interactie)patronen met een oorsprong in de jeugdjaren. 

Ik heb verschillende ‘evidence based’ vervolgopleidingen gevolgd op het gebied van persoonlijkheidsproblematiek maar ben vooral gespecialiseerd in Mentalization Based Treatment (MBT) en Dynamic Interpersonal Therapy (DIT).

Zowel vanuit MBT als DIT leer je je eigen gedrag en dat van anderen begrijpen en verklaren vanuit achterliggende gevoelens, gedachten, intenties en behoeften. Hierdoor leer je zogezegd beter ‘mentaliseren’. Dat helpt je om beter met anderen en jezelf om te gaan. 

Een voorbeeld van mentaliseren: “Ik heb boos gereageerd op Sonja omdat zij kortaf reageerde op mijn vraag. Nu ik erover nadenk, herinner ik me dat zij vertelde hoe druk zij het had. Ik dacht dat zij kortaf reageerde omdat ze vond dat ik het niet goed gedaan had. Mogelijk reageerde ze zo omdat ze het druk had. Dat kan gebeuren. De volgende keer zal ik eerst vragen of het uitkomt voordat ik een vraag stel.”.

Goed kunnen mentaliseren is een belangrijke vaardigheid om jezelf en de ander beter te begrijpen. Dit zorgt ervoor dat je beter in staat bent om emoties en stress te reguleren. Ook in relaties tussen mensen is het vermogen om te kunnen mentaliseren heel belangrijk. Als je jezelf kunt verplaatsen in het perspectief van de ander, dan ben je in staat om intieme, productieve en ondersteunende relaties aan te gaan. Door te mentaliseren kun je je verbonden voelen met anderen en kun je jezelf tegelijkertijd ervaren als een autonoom individu met eigen emoties, gedachten en meningen.

Naast MBT en DIT is het binnen mijn praktijk ook mogelijk dat ik (zo nodig) ook interventies vanuit de Cognitieve Gedragstherapie (CGT) kan inzetten.

De gesprekken vinden in de regel eens per week of eens per twee à drie weken plaats. Aan de hand van uw klachten starten we een traject op maat, waarvan we weten dat het de meeste kans op succes heeft.

Dossier en privacy

Alles wat er wordt besproken tussen u en mij is vertrouwelijk. Dit is wettelijk geregeld. Er mag daarom geen informatie aan derden worden verstrekt zonder uw toestemming. Bij afronding van uw behandeling wordt uw huisarts op de hoogte gesteld van het beloop en de resultaten van uw behandeling (met uw toestemming uiteraard). Bij aanmelding zal dit met u besproken worden.

Wat te doen bij een klacht?

Het kan zijn dat u ontevreden bent over de behandeling of over andere zaken gerelateerd aan hieraan. Ik zou het prettig vinden als u dit met mij bespreekt zodat we samen tot een oplossing kunnen komen. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Wanneer dit niet lukt, dan kunt u gebruik maken van de klachtenfunctionaris bij de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP).