Visie
Omdat geen mens hetzelfde is vind ik het persoonlijk van groot belang dat er met grote zorgvuldigheid en aandacht oog is voor de individuele behoeften van de cliënt. Mijn ervaring is dat contact tussen mensen en de wijze waarop dit vaak is vorm gegeven, met name in de vroege kinderjaren, kan leiden tot problemen en klachten in het hedendaagse leven.

Als psychotherapeut leg ik de focus op persoonlijkheidsproblematiek, die vaak complex en hardnekkig van aard is. Het vraagt doorzettingsvermogen om tijdens de behandeling te leren begrijpen waar klachten vandaan komen en hoe uw persoonlijkheid hier een rol in speelt. Tijdens de behandeling zult u leren om zelf steeds meer stil te staan bij de eigen gedachten en gevoelens. Ik zal u proberen te helpen bestaande denkpatronen te doorbreken, een nieuwe manier van kijken naar lastige kwesties te ontwikkelen en hier gemotiveerd mee aan de slag te blijven gaan.

Vertrouwen tussen de behandelaar en cliënt wordt door mij als een van de belangrijkste voorwaarden beschouwd om een goede relatie op te bouwen. Dit lijkt vanzelfsprekend, maar voor mensen met persoonlijkheidsproblemen die al zo vaak tegenslagen in relatie tot anderen hebben ervaren, is dat zeker niet het geval. Juist deze ‘therapeutische relatie’ tussen de behandelaar en cliënt is een belangrijk middel om tot verandering te komen. 

Kennismaking/Inventarisatie
Wanneer u zich aanmeldt, kan het zo zijn dat er sprake is van een wachttijd variërend van enkele weken tot enkele maanden. Ook kan het zijn dat we na de intake vanwege uiteenlopende redenen de conclusie trekken dat u niet bij mij in therapie komt. Omdat ik u in deze gevallen niet onnodig al die tijd wil laten wachten plan ik vaak vóór de daadwerkelijke intake een kort kennismakingsgesprek (van circa 20 min.). Dit gesprek is geheel vrijblijvend en breng ik niet in rekening.

Intake
Een gesprek duurt 45 minuten. Het eerste gesprek is een intakegesprek en tevens kennismaking. Dan komt aan de orde wat het probleem is en wat uw verwachtingen zijn. Aan het einde van het eerste en tweede gesprek wordt besproken welke (voorlopige) DSM-V diagnose u heeft en wat de doelen worden van de behandeling. Dan wordt ook gekeken wat voor soort behandeling u mogelijk nodig zal hebben, (kort, lang of intensief) en volgens welke methode. Dit wordt vastgelegd in een behandelplan.
Voldoet u niet aan een DSM-IV classificatie dan kunt u ervoor kiezen om de behandeling zelf te betalen of u kunt terugverwezen worden naar de huisarts, waar u eventueel geholpen kunt worden door de praktijkondersteuner (POH) GGZ.
Na de intake wordt een vragenlijst (ROM) bij u afgenomen wat zich zal herhalen bij beëindiging van uw behandeling. Dit is om het effect (wel of geen verbetering van klachten) van de behandeling te meten.

Behandeling
U kunt bij mij terecht voor verschillende behandelingen:

  • Kortdurende psychotherapie gericht op een concrete klacht, bijvoorbeeld een angst of somberheid gerelateerd aan een specifieke gebeurtenis.
  • Langerdurende (inzichtgevende) psychotherapie waarbij klachten kunnen verwijzen naar dieperliggende oorzaken. We onderzoeken het gedrag, uw gevoelens en gedachten. Vaak gaat het om vastzittende (interactie)patronen met een oorsprong in de jeugdjaren. Klachten zijn: persoonlijkheidsproblemen, identiteitsproblemen. In het algemeen problemen in het omgaan met andere mensen.

De gesprekken vinden in de regel eens per week of eens per twee à drie weken plaats. Aan de hand van uw klachten starten we een traject op maat, waarvan we weten dat het de meeste kans op succes heeft.

Dossier en privacy
Alles wat er wordt besproken tussen u en mij is vertrouwelijk. Dit is wettelijk geregeld. Er mag daarom geen informatie aan derden worden verstrekt zonder uw toestemming. Bij afronding van uw behandeling wordt uw huisarts op de hoogte gesteld van het beloop en de resultaten van uw behandeling (met uw toestemming uiteraard). Bij aanmelding zal dit met u besproken worden.

Wat te doen bij een klacht?
Wanneer u een klacht heeft over de behandeling of wanneer u het anderszins niet eens bent met de gang van zaken, vind ik het prettig als u dit met mij bespreekt zodat we samen tot een oplossing kunnen komen. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Wanneer dit niet lukt kunt u uw gebruik maken van de klachtenregeling van de NVP:

U kunt mailen naar klachten@psychotherapie.nl
U kunt bellen naar 030 – 2510161